Forside > Nyheder > Dansk og tysk NGO sammen om livreddende førstehjælp

Dansk og tysk NGO sammen om livreddende førstehjælp

Responstiden i forbindelse med hjertestop i yderområderne er kritisk lang. Antallet af personer, der overlever et hjertestop i grænseområderne i Danmark og Tyskland skal øges. Derfor lancerer Dansk Folkehjælp og den tyske søsterorganisation ASB nu et stort samarbejde med fokus på livreddende førstehjælp.

Samarbejdet, kaldet Saving Life, lanceres 8. november 2017 hos Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster.

Udfordringerne i både Danmark og Tyskland er, at der går for lang tid inden alarmberedskabet kan være fremme ved et hjertestop og netop fordi hvert et sekund tæller i forhold til overlevelse og mén, så er det nødvendigt, at samarbejde på tværs af grænsen om at uddanne civile i førstehjælp, brug af hjertestartere og gøre brug af ny teknologi.

Saving Life præsenteres den 8. november 2017 kl. 10 – 11 hos Dansk Folkehjælp, Brovejen 4 i Nykøbing Falster, hvor:

 • Projektet og dets mål præsenteres
 • Livreddende førstehjælp bliver demonstreret
 • Man kan lære hvordan en hjertestarter registreres i Danmark og Tyskland
 • Direktøren for Lolland Bank, en ansat fra banken samt en frivillig fra Dansk Folkehjælp fortæller om deres erfaringer fra virkelige hændelser

Livsvigtige minutter
I Danmark er overlevelsesprocenten uden for hospital 12,7% og kun i 3,6% af tilfældene anvendes en hjertestarter. I forbindelse med centraliseringen af sygehusområdet, er responstiden ved hjertestop blevet kritisk lang i grænseregionen omkring Danmark og Tyskland. Statistikken fortæller desuden, at hvis der ydes førstehjælp vil 1 ud af 8 overleve, hvorimod kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes hjerte-lungeredning.

Ud af de dem som overlever et hjertestop kommer 76% tilbage i arbejde igen, men også her spiller det ind, hvor lang tid der går, inden den livreddende førstehjælp sættes ind. I de fleste tilfælde tager det over 5 minutter for ambulancen at nå helt frem til personen med hjertestop. I Tyskland er den lovpligtige responstid maks. 12 min., men faktisk går der op til 30 min. Bruger man en hjertestarter inden for de første 3-5 minutter, kan dette forbedre overlevelseschancerne med 50-70 %.

Det overordnede formål med projektet er, at øge antallet af overlevende efter hjertestop gennem:

 1. Optimering af beredskab og præ-hospital indsats
 2. Optimering af tidsrummet fra alarmering til ankomst
 3. Border-Crossing Emergency First Aid

Dette opnås gennem at:

 1. skabe tryghed for borgerne og øge det frivillige initiativ
 2. øge samarbejde og erfaringer mellem organisationerne og offentlige myndigheder
 3. erfaringsudvekling mellem førstehjælpsinstruktører
 4. skabe indsigt omkring AED mht. lokalisering og anvendelse

Fælles procedurer
Det banebrydende ved samarbejdet er at man tager udgangspunkt i anvendelse af ny teknologi, ligesom der føres en fælles kampagne og kursusaktivitet omkring at være en aktiv førstehjælper, at turde handle i en kritisk situation, uanset hvor man befinder sig. Ved at gøre projektet grænseoverskridende sker der en udveksling af erfaringer, som kan bidrage til at optimere projektet.

Dansk Folkehjælp har siden 1907 undervist civilbefolkningen i førstehjælp. I dag underviser Dansk Folkehjælps mere end 500 førstehjælpsinstruktører, ligeledes på førstehjælpskurser dels på erhvervsskoler, virksomheder og køreskoler.

Dansk Folkehjælp kan uddanne såvel førstehjælpsinstruktører som førstehjælpere, hvis uddannelsesplaner udarbejdes efter gældende Europæiske Guidelines.

Saving Life er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

I 2014 supplerede Dansk Folkehjælp sit beredskab med en international dimension i form af en katastrofeenhed, som kan udsendes med førstehjælpsfaglig bistand ved større naturkatastrofer.

BAGGRUND FOR SAVING LIFE:
Dansk Folkehjælp har i perioden 2012-2015 deltaget som projektpartner i Interreg IV projektet Beltsamarit sammen med leadpartner ASB Heiligenhafen. Her havde Dansk Folkehjælp fokus på uddannelse inden for samaritter området og det sociale område, hvor der var tale om en mere professionel rolle. Dansk Folkehjælps erfaring var, at det gav deltagerne et godt og lærerigt indblik i de forskelle og ligheder, som der er på de to områder i de respektive lande, såvel fagligt som kulturelt. Derudover gennemfører ASB og Dansk Folkehjælp forskellige EU-projekter inden for humanitær hjælp på verdensplan. Projekterne er finansieret af DG ECHO.

Om ASB
Arbejdersamaritter Forbundet (ASB) i Schleswig-Holstein (SH) dækker hele Slesvig-Holsten og arbejder inden for redningstjenesterne, samarittjeneste, katastrofehjælp og forebyggelse og uddannelse inden for førstehjælp.

Derudover uddanner ASB kommende ambulanceassistenter og ambulancebehandlere og driver vuggestuer, børnehaver og sfo´er samt hjemmeplejeordninger. ASB blev grundlagt i 1888 og beskæftigede sig i starten med førstehjælpsuddannelser for lægfolk.

For at sikre førstehjælpsuddannelse overalt i Slesvig-Holsten og for bedre at have styr på lokale aktivitetsområder, driver ASB p.t. 8 regionale underafdelinger i Slesvig-Holsten, hvoraf de 7 ligger indenfor Interreg-støtteregionen. I Slesvig-Holsten råder ASB over ca. 1.100 frivillige, heraf er over 90 certificeret til at kunne varetage uddannelse. De frivillige får hjælp af 5 lønnede undervisere, som ASB har brug for i forbindelse med uddannelse af førstehjælpere ved app-alarmering.

Derudover skal der være mulighed for at imødegå varige traumer pga. oplevelser i forbindelse med førstehjælp. Dette sker gennem hurtig og ukompliceret hjælp, og til det formål råder ASB over forskellige grupper til psykosocial efterbehandling.

ASB er en godkendt uddannelsesinstitution for grundkurser inden for førstehjælp til personer, der er i gang med at tage kørekort, og ASB er godkendt af ”Qualitätssicherungsstelle der Berufsgenossenschaften” (institution til kvalitetssikring under de tyske lovpligtige ulykkesforsikringsordninger) til at afholde førstehjælpskurser i virksomheder. Derudover er ASB beføjet til i eget regi at efter- og videreuddanne førstehjælpsinstruktører. Grundlæggende følger ASB her de faglige guidelines fra German Resuscitation Council (GRC) og European Resuscitation Council (ERC). ASB kan således uddanne yderligere instruktører inden for kort tid og har dermed mulighed for at reagere på ændrede situationer, der opstår i processen. Det kan f.eks. være et større behov for specielle kurser for migranter.

I de seneste 3 år har ASB været involveret i og taget initiativ til forskellige projekter, der skal skabe mere bevidsthed omkring førstehjælp i befolkningen. Kampagnens fokus ligger på at fremme, at lægfolk starter genoplivning, samt på den tidlige indsats af AED. Alle erfaringerne, som ASB har gjort sig indenfor dette arbejde, vil indgå i projektet som en væsentlig og grundlæggende del.

Om Dansk Folkehjælp
Dansk Folkehjælp er en landsdækkende, frivillig humanitær organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i Danmark og udlandet. Det grønne kors er vores kendetegn, hvor frivillighed, solidaritet med de svageste, og bæredygtighed i vores arbejde er de grundlæggende elementer.

Ved at støtte Dansk Folkehjælp, er du med til at være fortaler for de svageste i samfundet. Vi er en organisation med plads til forskellighed, der i gennemførelsen af vores arbejde tør gå nye veje.

Dansk Folkehjælp arbejder med 3 centrale indsatsområder, forebyggelse- og førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, og internationalt med katastrofe- og nødhjælp samt udviklingsprojekter.

det_goer_vi_forebyggelse_og_foerstehjaelp_instruktoer_med_hjertestarter_kursus