Forside > Nyheder > Flere ældre arbejder frivilligt

Flere ældre arbejder frivilligt

Andelen af ældre, der udfører frivilligt arbejde, er steget de seneste 20 år. For eksempel udførte næsten dobbelt så mange 77-årige frivilligt arbejde i 2017 som i 1997. Det skyldes blandt andet, at flere borgere har et godt helbred langt op i 70’erne.

Stigende levealder og flere ældre med et godt helbred har medført et øget fokus på aktiv aldring – både fra politisk side og ældreorganisationer. Borgere, der har forladt arbejdsmarkedet, kan fortsætte med at være aktive ved at udføre frivilligt arbejde. Forskning viser, at frivilligt arbejde har et stort positivt potentiale for ældre borgere – for eksempel bidrager frivilligt arbejde til at give struktur i hverdagen og nye sociale kontakter.

Formålet med denne rapport er at undersøge, hvordan ældres frivillige arbejde har udviklet sig over de seneste 20 år. Vi undersøger udviklingen i andelen af ældre, der udfører frivilligt arbejde, inden for hvilke områder de ældre er frivillige, samt hvor mange timer de arbejder frivilligt. Analyserne baserer sig på data fra Ældredatabasen.

Rapporten er udarbejdet som en del af projektet MATURE – Meeting the challenges in population ageing through innovation and cultural adaptation of welfare society, som er finansieret af Innovationsfonden.

Stor stigning i andelen af frivillige blandt 67-77-årige
Andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, er steget markant fra 1997 til 2017. Stigningen er særligt påfaldende blandt de 67-77-årige. 28 procent flere 67-årige og 43 procent flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden.

Omvendt er andelen, der arbejder frivilligt, blevet mindre blandt de 52-årige. Mens det er stort set uændret for de 57-62-årige.

Det er især andelen af ældre, som er frivillige på det sociale område, der er vokset.

Selvom flere ældre udfører frivilligt arbejde, så har antallet af timer, den enkelte ældre i gennemsnit bruger på frivilligt arbejde, ikke ændret sig over tid.

Ressourcestærke ældre er oftere frivillige
Herudover viser analyserne, at det primært er de mere ressourcestærke ældre, der udfører frivilligt arbejde. Relativt set flere ældre har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, hvis de samtidig lever op til et eller flere af nedenstående kriterier:

  • De har en videregående uddannelse
  • De vurderer, at deres helbred er bedre end de flestes
  • De har hjulpet egne børn og (sviger)forældre med en eller flere dagligdagsaktiviteter inden for den seneste måned.
  • Generelt er andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, lidt højere blandt mænd end blandt kvinder.

Perspektivering
Fremtidens ældre vil i gennemsnit være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, hvilket kan forven-tes at trække i retning af flere frivillige. Til gengæld vil den stigende folkepensionsalder sandsynligvis skubbe fremtidens ældre i retning af mere formelt i stedet for mere uformelt (frivilligt) arbejde. Det frivillige arbejde er størst i gruppen, der har forladt arbejdsmarkedet. Derfor er det sandsynligt, at en stigning i tilbagetrækningsalderen i fremtiden vil reducere andelen af frivillige ældre blandt personer i slutningen af 60’erne.

Det er dog muligt, at vi kommer til at se en stigning i andelen af frivillige i de højere aldersgrupper, for eksem-pel 82-87-årige. For disse årgange indikerer resultaterne markante stigninger i andelen af frivillige (selvom resultaterne er behæftede med usikkerhed grundet forholdsvis få observationer, samt at vi kun kan følge udviklingen fra 2012 til 2017 for disse aldersgrupper. Hvis den forventede positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, er det muligt, at denne aldersgruppe i fremtiden har et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde.

Læs rapporten Ældres frivillige arbejde” fra VIVE her.

Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

aeldre_frivilligt arbejde