SAVING LIFE

Dansk Folkehjælp og ASB Schleswig-Holstein er gået sammen om projekt Saving Life.

Projektet sigter mod at motivere så mange borger som muligt, til at træde til som frivillige førstehjælper, når borgere i ens lokalsamfund rammes af hjertestop.

Baggrund
Især i tyndt befolkede områder, både i Tyskland og i Danmark, er problemet, at der, hvor det drejer sig om sekunder, ofte går for lang tid, før redningstjenesten er på stedet. Med Interreg-projektet SAVINGLIFE i et tysk-dansk samarbejde, ønsker vi at bidrage til kampen mod pludselig hjertedød, og gennem gentagne træning øge førstehjælpernes handlingsparathed.

For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af frivillige førstehjælpere stiger overlevelseschancen betydeligt.

Både i Tyskland og Danmark er udfordringen, at responstiden på en ambulance ikke vil kunne nedbringes væsentligt. Derfor er hvert et minut kostbart, når borgere rammes af hjertestop

Formål
Gennem gratis tilbud om førstehjælpsuddannelse ønsker vi, at antallet af overlevende efter hjertestop i Region Syddanmark og Sjælland samt det nordlige Schleswig-Holstein, Tyskland øges markant.

Udover gratis førstehjælp, vil projektet i de anførte områder introducere ny teknologi, hvor frivillige direkte fra alarmcentralerne via en smartphone-APP kan kaldes ud til hjertestop, for at yde førstehjælp indtil redningsmandskabet når frem. Hermed vil overlevelses chancer tilsvarende øges markant.

Slutteligt vil vi på tysk side i fortsættelse af projektet ”Schleswig-Holstein SCHOCKT” finde yderligere steder med offentligt tilgængelige hjertestartere og på dansk side via en oplysningskampagne arbejde for, at alle hjertestartere i projektets geografiske dækningsområde gøres tilgængelig for alle 24 timer i døgnet.

Tillægsbevilling
Projektet er blevet forlænget med 1½ år, således at der gennem projektet er mulighed for at udvikle undervisningsmateriale til børn i daginstitutioner samt afvikle kurser for både børn og voksne. I Tyskland vil man herudover udvikle deres app, således at hvis et barn falder om med hjertestop, vil app’en kunne henvise til en hjertestarter, som har en speciel funktion med stød til børn.

SAVING LIFE er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

A man has a dizzy spell or a heart attack. Woman comes to the rescue.