Forside » Om os » Formål, Love & Værdier

Formål, Love & Værdier

Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet.

Formål:

 • at arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage grupper såvel nationalt som internationalt uden hensyntagen til religion, etnisk baggrund og politisk opfattelse.
 • gennem direkte støtte – selvstændigt eller i samarbejde med andre – såvel nationalt som internationalt at yde akut samt langsigtet hjælp til katastrofe- og/eller krigsofre for at afbøde virkningerne mest muligt for det enkelte individ.
 • at udbrede kendskabet til forebyggelse, sikkerhed og førstehjælp i samfundet, nationalt såvel som internationalt. Udbredelsen sker i samarbejde med organisationer, myndigheder og beslutningstagende politikere.
 • at motivere flest mulige frivillige til at arbejde ud fra organisationens humanitære formål. Endvidere at arbejde for, at der oprettes en Dansk Folkehjælp afdeling i hver kommune.
  at medvirke til en udbygning og forstærkning af det internationale, nationale og lokale NGO-samarbejde.

Dansk Folkehjælps rødder i den danske arbejderbevægelse danner grundlaget for de værdier og principper, som leder organisationen: Solidaritet med sårbare og svage befolkningsgrupper gennem princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Medlemsbasen består af 3.500 individuelle og aktive medlemmer samt et stort antal faglige organisationer og sammenslutninger, der kollektivt repræsenterer 1 millioner medlemmer.

Love

Her kan du læse om Dansk Folkehjælps organisering i Love for Dansk Folkehjælp

Værdier

Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp skal hvile på værdier som:

 • Fællesskab, demokrati og åbenhed.
 • Troværdighed, engagement, ansvar og loyalitet.
 • Glæde og stolthed ved at være en del af Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælps historie er tæt knyttet til opbygningen af den danske velfærdsstat. Dansk Folkehjælp skal i den offentlige bevidsthed forbindes med velfærdssamfundet og stå som garant for social ansvarlighed og retfærdighed. Dansk Folkehjælp er en organisation, hvor folk i fællesskab og frivillighed samles om at yde hjælp til de svageste i samfundet.

I Dansk Folkehjælps frivillige arbejde er der plads til forskellighed. Gennem debat og dialog styrkes arbejdet under hensyntagen til mangfoldigheden i opgaverne. Der er plads til alle, der vil yde en indsats for Dansk Folkehjælp.

Demokrati er nøgleordet for Dansk Folkehjælp, og det er de frivillige, som gennem medlemskab af organisationen og på organisationens årsmøde vælger Dansk Folkehjælps bestyrelse.

De frivilliges opgaver er meget forskellige, men de er alle af stor betydning. Dansk Folkehjælps frivillige løser mange opgaver igennem de projekter, hvori mange mennesker er deltagere og modtagere af Dansk Folkehjælps indsats. Der stilles krav om at løse opgaverne under hensyntagen til de mennesker, vi kommer i kontakt med.

Alle, der deltager i Dansk Folkehjælps opgaver og aktiviteter, og som er modtagere af organisationens hjælp, er velkomne, og vi betragter alle som en mulig ressource for vores formål og arbejde. Enhver vil blive mødt med åbenhed og respekt. Der lægges vægt på at tilbyde en tryg atmosfære, hvor alle kan komme til orde. Dansk Folkehjælps frivillige arbejde udføres inden for rammerne af organisationens kendetegn og motto: ”Hjælp os at hjælpe andre”.

De fælles mål

Nøgleordet mellem de frivillige, lokalafdelinger og organisation er ”samarbejde”. Den frivillige indsats styrkes gennem de ressourcer, foreningen råder over. De frivillige udgør en stor gruppe mennesker, som vederlagsfrit stiller deres tid, overskud og viden til rådighed for opfyldelsen af organisationens formål og arbejde.

Frivillige, der ønsker at være end del af Dansk Folkehjælp, skal efterleve organisationens love, retningslinjer og vedtagne politikker.

Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver gennem dialog. Dansk Folkehjælp skal være en organisation præget af stor ejerskabsfølelse fra alle involverede. Dansk Folkehjælp ønsker at være en organisation præget af samhørighed og sammenhold.

Når opgaver løses

Når man har meldt sig som frivillig, er der en forventning om, at den frivillige deltager aktivt i udførelsen af organisationens arbejde. Det skal sikres, at der er klarhed over opgavens indhold og omfang, og at begge dele er tilpasset de frivilliges muligheder og kompetencer.

Kvalitet og troværdighed er de bærende elementer

Dansk Folkehjælp ønsker, at vores tilbud og aktiviteter er præget af kvalitet og troværdighed. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til Dansk Folkehjælps organisation, formål, love, handlingsplaner og retningslinjer. Det er et krav, at alle frivillige, der påtager sig et tillidshverv, er medlem af organisationen. Desuden skal man gennem deltagelse i kurser, temadage og debatmøder sikre sig de fornødne kvalifikationer til at varetage den opgave, man som frivillig har påtaget sig.

Synlighed og inspiration

Det er et fælles ansvar, at frivillige inden for alle områder har nem og overskuelig adgang til informationer som for eksempel nyheder inden for organisationens aktivitetsområder. Det er en selvfølge, at Dansk Folkehjælp skaber størst mulig synlighed om organisationens arbejde og aktiviteter gennem egne og eksterne medier.

Dansk Folkehjælps operative indsatsområder består af:

 • Forebyggelse og førstehjælp
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Katastrofe- og nødhjælpsarbejde samt rehabiliterings- og udviklingsarbejde

Herudover er der en række organisatoriske indsatsområder som:

 • Ungdomsarbejde
 • Medlemshvervning
 • Informations- og kommunikationsarbejde
 • Fundraising

Udarbejdelsen og den løbende opdatering af Dansk Folkehjælps handlingsplaner skal bidrage til en større sammenhæng mellem organisationens indsatsområder: Forebyggelses- og førstehjælpsarbejdet, det frivillige sociale arbejde og det internationale arbejde. Dansk Folkehjælp ønsker i højere grad, at organisationens kompetencer og erfaringer fra de enkelte indsatsområder får en tværgående værdi for alle organisationens indsatsområder.

Vigtigst skal organisationens handlingsplaner sikre en forankring af Dansk Folkehjælps strategiske mål på tværs af organisation, afdelinger, medlemmer og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at handlingsplanerne løbende tages op til revision.

bliv_frivillig_dfh

SMS

STØT til 1999
og støt med 150,- kr.

Mobilepay

51 81 11 12

Bank

mærk STØT
Reg.nr.: 5301
Konto nr. 0379 801

Share On Facebook